REGULAMIN ŚWIADCZENIA PŁATNYCH TREŚCI CYFROWYCH W RAMACH SERWISU JANUSZMARKETINGU.PL

 

 1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1.  Niniejszy „Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych w ramach serwisu JanuszMarketingu.pl” określa zasady oraz warunki świadczenia usługi udostępniania Treści Cyfrowych zamówionych przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.

  2.  Z zastrzeżeniem punktu 1.3 wszelkie prawa do serwisu internetowego https://januszmarketingu.pl/, jak i do jego elementów oraz baz danych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  3. Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy Serwisu są dostarczane przez niezależnych producentów lub podwykonawców Usługodawcy i mogą być przedmiotem innych umów licencyjnych i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, które Użytkownik obowiązany jest przestrzegać, o ile zostaną mu udostępnione w ramach Serwisu

  4.  Serwis internetowy https://januszmarketingu.pl/ jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i domeny internetowej Usługodawcy, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 2.  DEFINICJE
  Użyte w niniejszym „Regulaminie świadczenia płatnych treści cyfrowych w ramach serwisu JanuszMarketingu.pl” następujące sformułowania oznaczają:

  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

  •  Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

  •  Licencja – ma znaczenie określone w punkcie 4.2 Regulaminu;

  • Opłata – określona należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana jest każdorazowo w Zamówieniu;  

  • Platforma VOD – oprogramowanie internetowe udostępniane przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika;

  • Polityka Prywatności – dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;

  • Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych w ramach serwisu JanuszMarketingu.pl”;

  • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: https://januszmarketingu.pl/ wraz z wszystkimi podstronami stanowiącymi jego część, w ramach którego Usługodawca prezentuje informacje związane z Usługą i umożliwia dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia;

  •  Termin ważności Usługi – ostatni dzień terminu dostępu do Treści Cyfrowych udostępnionych w ramach Usługi określony w Zamówieniu;

  • Treści Cyfrowe – oznaczona grupa materiałów, w tym w szczególności filmów wideo udostępnianych Użytkownikowi w ramach Usługi, określonych w Zamówieniu;

  • Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, zawierana na warunkach określonych w Regulaminie, na podstawie której świadczona jest Usługa;

  • Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną polegające odpłatnym udostępnianiu Treści Cyfrowych zarejestrowanym Użytkownikom na podstawie Umowy oraz niniejszego Regulaminu;

  • Usługodawca – spółkę JP Janusz Palikot z siedzibą pod adresem: ul. ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, zarejestrowaną w CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prowadzony przez MINISTER ROZWOJU, pod nr , NIP: 5221019354, REGON: 011132380 adres e-mail: kurs@januszmarketingu.pl, będąca twórcą i operatorem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługę zamówioną przez Użytkownika w ramach Serwisu;

  • Ustawa – oznacza z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta;

  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  która korzysta z Serwisu w celu skorzystania z Usługi oferowanej przez Usługodawcę w ramach Serwisu oraz która dokonała rejestracji w Serwisie/Platformie VOD;  

  • Użytkownik Internetu – każda osoba fizyczna korzystająca z sieci Internet;

  • Zamówienie – wyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy z Usługodawcą, określające w szczególności Opłatę, Termin ważności Usługi oraz opis Treści Cyfrowych.

 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI

  1.  Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia. Zawarcie Umowy wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

  2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy świadczeniu Usług.

  3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to stały dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript akceptująca pliki typu „cookies”.

  4. Niezależnie od punktu 3.3 powyżej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi na Platformie VOD jest możliwe pod warunkiem korzystania z urządzenia wyposażonego w dostęp do połączenia internetowego oraz następujących przeglądarek: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari – we wszystkich przypadkach w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 roku.

  5. Treści Cyfrowe udostępniane w ramach Usługi dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu na konto Użytkownika na Platformie VOD.

 4. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA.

  1. Wszelkie prawa do Treści Cyfrowych, jak i do pozostałych treści udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Usługi, w tym majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy.

  2. Z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności z tytułu Opłaty, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłączonej na korzystanie z Treści Cyfrowych poprzez ich wyświetlania i odtwarzanie na warunkach określonych niniejszym Regulaminie („Licencja”).

  3. Licencja jest udzielana na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia pierwszego udostępnienia Treści Cyfrowych Użytkownikowi.

  4. Licencja udzielana jest na cele niekomercyjne. Użytkownik może korzystać z Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek, przy czym Użytkownik może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Treściach Cyfrowych na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  5. Licencja nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Licencja nie upoważnia Użytkownika do udostępniania Treści Cyfrowych jakimkolwiek innym osobom, niż on sam, w tym jego pracownikom lub współpracownikom. Udostępnianie Treści Cyfrowych osobom innym niż Użytkownik wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy oraz zapłaty uzgodnionego z Usługodawcą wynagrodzenia.

  6. Licencja nie uprawnia Użytkownika zwielokrotniania Treści Cyfrowych, w tym w szczególności pobierania z Platformy VOD. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania lub publikowania Treści Cyfrowych w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

  7. Korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy, uprawniające go (w zależności od charakter naruszenia) do wystąpienia wobec Użytkownika z odpowiednimi roszczeniami.

 5. TREŚCI W SERWISIE I NA PLATFORMIE VOD Użytkownik korzystając z Serwisu lub Platformy VOD nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu lub Platformy VOD.

 6. REJESTRACJA

  1. Złożenie zamówienia oraz korzystanie z Treści Cyfrowych udostępnianych w ramach Usługi wymaga rejestracji na Platformie VOD.

  2. Użytkownikiem może być wyłącznie Użytkownik Internetu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 

  3. Rejestracja na Platformie VOD za pośrednictwem Serwisu wymaga:

   1. wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie;

   2. potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz ich akceptację w formie elektronicznej;

   3. przesłania uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym;

   4. aktywacji konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

   5. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu oraz Platformy VOD zobowiązuje się do przekazywania wyłącznie danych zgodnych z prawdą i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność.

  4. Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia dalszych czynności mających na celu weryfikację prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, tj. poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Użytkownikiem.

  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek danych, treści i informacji o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

  6. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę.

 7. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. W ramach Platformy VOD Użytkownik może składać Zamówienia na Usługę oferowaną przez Usługobiorcę.

  2. W celu złożenia Zamówienia na Usługę w Platformie VOD zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

   1. wybranie Usługi poprzez dodanie jej do koszyka – dodanie Usługi do koszyka następuję poprzez kliknięcie „KUP TERAZ”;

   2. wybór sposobu dokonania Opłaty;

   3. założenie Zamówienia poprzez kliknięcie „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;

   4. dokonanie Opłaty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8 poniżej.

  3. Po dokonaniu Opłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

  4. Potwierdzenie dokonania Zamówienia zgodnie z punktem 7.3 powyżej prowadzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi na rzecz Użytkownika.

  5. W przypadku złożenia przez Użytkownik oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.3 lub 9.4, Usługa zostanie udostępniona Użytkownikowi niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień składanych przed pierwszym terminem świadczenia Usługi (Zamówienia składane na etapie przedsprzedaży) – w przypadku takich Zamówień w treści Zamówienia określona zostanie data udostępnienia Usługi Użytkownikowi.

   1. Umowa zawierana jest do końca Terminu ważności usługi, który liczony jest: dla Zamówień składanych na etapie przedsprzedaży – od daty udostępnienia Usługi Użytkownikowi;

   2. dla pozostałych Zamówień – od daty potwierdzenie dokonania Zamówienia.

 8. PŁATNOŚCI

  1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest dokonania przez Użytkownika Opłaty.

  2. W ramach Opłaty Usługa jest świadczona od dnia określonego zgodnie z punktem 7.5 powyżej do dnia Terminu ważności Usługi.

  3. Użytkownik dokonuje Opłaty w sposób określony w Serwisie.

 9. PRAWO ODSTĄPIENIA

  1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od jej dokonania, z zastrzeżeniem punktu 9.2 i następny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

  2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienie od Umowy, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

  3. Składają Zamówienie, Użytkownik może oświadczyć, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury składania Zamówienia, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. aktywowanie dostępu do Treści Cyfrowych) natychmiast po dokonaniu Zamówienia co spowoduje natychmiastowy dostęp do Treści Cyfrowych udostępnianych w ramach Usługi i utratę prawa do odstąpienia od Umowy.

  4. Składają Zamówienie, Użytkownik może oświadczyć, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury składania Zamówienia, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. aktywowanie dostępu do Treści Cyfrowych) natychmiast po dokonaniu Zamówienia lub co spowoduje natychmiastowy dostęp do Treści Cyfrowych udostępnianych w ramach Usługi i utratę prawa do odstąpienia od Umowy.

  5. W przypadku Zamówień składanych przed pierwszym terminem świadczenia Usługi (Zamówienia składane na etapie przedsprzedaży) postanowienie punktu 9.4 stosuje się odpowiednio jeżeli okres między złożeniem Zamówienia a terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi wynosi mniej niż 14 dni. W takim Użytkownik traci prawo do odstąpienia z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi (tj. aktywowanie dostępu do Treści Cyfrowych).

 10. REKLAMACJE

  1. Użytkownik może składać reklamację związane z funkcjonowaniem Serwisu, konta założone na Platformie VOD oraz związane ze świadczeniem Usługi w następujący sposób, wedle wyboru Użytkownika:

   1. w formie pisemnej – przesyłając pismo z dopiskiem „reklamacja” na adres siedziby Usługodawcy;

   2. w formie elektronicznej – przysyłając wiadomość elektroniczną na następujący adres e-mail kurs@januszmarketingu.pl.

  2. Reklamacja powinna zawierać informacje na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z zwięzłym uzasadnieniem.

  3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Usługodawcę zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji Usługodawcy.

  4. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na następującej stronie internetowej: https://polubowne.uokik.gov.pl/.  

 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony Konsumentów) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych;

   2. niedozwolonego korzystania z Serwisu lub Usługi przez Użytkownika, Użytkownika Internetu lub inną osobę.

  2. W stosunku do podmiotów innych niż Konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści wobec podmiotów innych niż Konsumenci.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, w tym  w ramach Platformy VOD a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu lub Platformy VOD bez ich wiedzy i zgody. 

 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na zasadach wyrażonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

 13. ZMIANA REGULAMINU

  1. Regulamin może ulec zmianie z powodu:

   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;

   2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu;wprowadzenia nowych usług, zmiany zakres lub charakteru usług;

   3. zmiany warunków technicznych świadczenia usług;

   4. zmiany zakresu działalności Usługodawcy;

   5. korekta błędów stylistycznych, językowych lub innych nie mających merytorycznego charakteru.

  2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikom nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

  3. O treści zmian Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkownika poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianie Regulamin wraz z ujednoliconą treścią Regulaminu. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

  4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości mailowej, o której mowa w punkcie 13.3 powyżej – złożyć oświadczenie o braku akceptacji zmian w Regulaminie. W takim przypadku uznaje się, że Użytkownik korzystać z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego Regulaminem do Terminu ważności Usługi. W przypadku braku złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej we wskazanym terminie, nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika.

  5. Oświadczenie o braku akceptacji zmian w Regulaminie powinno zostać przesłane na następujący adres e-mail: kurs@januszmarketingu.pl.

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

  3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych Sądów powszechnych.

  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie Konsumentów, jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie art. 22[1] Kodeksu Cywilnego), w szczególności art. 384 – 385(5) Kodeksu Cywilnego.  Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie Konsumentów, przepis ten nie wiąże Konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 1.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 Postanowienia ogólne

Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Współpracowników JP Janusz Palikot przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu działalności portali internetowych, usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalności usługowej w zakresie informacji, działalności wspomagającej usługi finansowe, public relations, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym również Serwisu januszmarketingu.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.

 

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
  1. Formularz kontaktowy        
  2. Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
 2. W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące Dane Osobowe: imię, adres e-mail, nazwę firmy.
 3. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Naszych stron internetowych, takie jak: adres IP; logi cyfrowe; informację o skorzystaniu ze Stron Internetowych; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ systemu operacyjnego.

POLITYKA COOKIES

§1 Zasady ogólne

 1.  Polityka Cookies strony internetowej www.januszmarketingu.pl jest skierowana do Użytkowników tej strony oraz określa sposób korzystania z plików Cookies.
 2.  Administratorem plików Cookies (dalej także: „Usługodawca”) jest JP Janusz Palikot z siedzibą pod adresem: ul. ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, zarejestrowaną w CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prowadzony przez MINISTER ROZWOJU, pod nr , NIP: 5221019354, REGON: 011132380.
 3.  Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4.  Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 5.  Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies przez JP Janusz Palikot z siedzibą pod adresem: ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin na urządzeniu Użytkownika, Użytkownik ten wyraża za pomocą ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Pliki Cookies oraz jednocześnie administratorem tych plików jest JP Janusz Palikot z siedzibą pod adresem: ul. ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin.
 7.  Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej januszmarketingu.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej januszmarketingu.pl, co umożliwia ulepszanie zawartości strony;
  3. notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie.
 8. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies, tj.
  1. sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 10. Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.
 11. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.
 12. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§2 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

 1.  Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
  1. Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu, w szczególności udziału w kursach internetowych
  2. Kontaktu z Użytkownikiem
  3. Przeprowadzenia konkursów
  4. Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu
  5. Przesyłania darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  6. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  7. Uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Operatora Serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 2. Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług Operatora Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, jak i informacje dotyczące projektów crowdfundingowych, które Użytkownik w Serwisie wsparł lub założył.
 3. Ponadto Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku, gdy organizowane będą Konkursy – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  2. wysyłania do Użytkownika informacji handlowej– jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  3. marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Zgodę, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres kurs@januszmarketingu.pl
 5. Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.

§3 Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

 1.  Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają
  1. Administrator;
  2. Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  3. Pracownicy administratora oraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia) – w zakresie określonym przez Administratora.

§4 Co się dzieje z Danymi Osobowymi, jeśli Użytkownik zaprzestanie korzystać z usług januszmarketingu.pl?

 1.  Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika, chyba że otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
 2.  Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
  1. są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie;
  2. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
  3. są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  4. w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
  5. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.

§5 Jakie użytkownik ma prawa odnośnie do swoich Danych Osobowych?

 1.  Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na adres: kurs@januszmarketingu.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
 2.  Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Posiada także prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: kurs@januszmarketingu.pl.
 3.  Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
 4.  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: kurs@januszmarketingu.pl.
 5.  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: kurs@januszmarketingu.pl.